Diriginte santier DTI


Servicii Dirigintie de Santier Lucrari montaj Dotari Tehnlogice Industriale

Dirigintele de santier pentru lucrari montaj dotari tehnologice industriale este un specialist, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, persoana fizica angajata de catre un investitor sau un beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tejnologice industriale, pe tot parcursul lucrarilor.

Extras din Ordinul nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale :

„Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale din 01.03.2010

CAPITOLUL I Prevederi generale
Art. 1. –  Prezentul regulament stabileşte procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002.
Art. 2. –  Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, denumite în continuare dotări tehnologice industriale, se efectuează de către verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, denumiţi în continuare specialişti, cu activitate în lucrări de montaj, atestaţi tehnico-profesional de către Comisia de atestare numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.  … „

Diriginte de santier montaj DTI:      Viorel Stanculescu

                     E-mail:  viorel_stanculescu@yahoo.com

                     Telefon 0724.506.135

VERIFICARE SI AVIZARE PROIECTE LUCRARI DTI

Verificarea proiectelor de execuţie a lucrãrilor de montaj al dotãrilor tehnologice industriale se realizeazã de cãtre specialişti verificatori deproiecte, atestaţi în condiţiile legii, alţii decât specialiştii elaboratoriai proiectelor respective. Se interzice utilizarea de proiecte de execuţie a lucrãrilor de montaj neverificate conform prevederilor alin. 1. Atestarea verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici cu execuţia lucrãrilor de montaj, precum şi a experţilor în lucrãri de montaj serealizeazã conform normelor aprobate de ministrul industriei şi resurselor şireglementãrilor în vigoare. Prin colaboratori, punem la dispozitie servicii de verificare si avizare proiecte pentru lucrari DTI in conditiile legii, cu personal atestat.

Domeniile, grupe si clasele de autorizare

Domeniile pentru care sunt autorizat ca diriginte de santier sunt in conformitate cu Codul CAEN si sunt anexate la Ordinul MECMA 364/2010. Semnificatiile acestora sunt urmatoarele:

Diviziunea 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii

Diviziunea 3314 – Repararea echipamentelor electrice

Diviziunea 351 – Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

Diviziunea 353 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor electrice

Diviziunea 36 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Diviziunea 37 – Colectarea şi epurarea apelor uzate

Diviziunea 38 – Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile

Diviziunea 39 – Activităţi şi servicii de decontaminare

Diviziunea 49 – Transporturi prin conducte

Diviziunea 52 – Depozitari

Diviziunea 70 – Activităţi de consultanţă în management

Diviziunea 712 – Activităţi de testări şi analize tehnice

Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund fata de investitor, conform legii, pentru supravegherea si realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj si au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a. In perioada de pregatire a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
-verifica existenta autorizatiei de construire incluzând si lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
– verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
– preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale liber de orice sarcina;
– participa impreuna cu proiectantul si executantul lucrarilor de montaj la trasarea generala si stabilirea bornelor de reper;
– preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale terenul rezervat pentru organizarea de santier;
– studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
– verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru domeniile cerintele stabilite ;
– verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al proiectantului;
– verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;
– verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, precum si a procedurilor de proces;
– participa la elaborarea contractelor referitoare la executia lucrarilor de montaj si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate;
– participa alaturi de investitor la pregatirea licitatiilor pentru adjudecarea executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.

b. In perioada executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
– urmareste realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in conformitate cu prevederile contractului, proiectului, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
– verifica respectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de montaj, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, contract si normele tehnice in vigoare;
– interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile au prevederi in acest sens;
– efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
– participa la verificarea in faze determinante;

– preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a lucrarilor de montaj dotari impreuna cu cartea tehnica a lucrarilor de montaj a dotarii tehnologice industriale aferente.

– verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu pervederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte;
– interzice utilizarea de materiale, semifabricate si produse necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
– interzice utilizarea de tehnologii noi de montaj dotari tehnologice industriale neagrementate tehnic;
– asista la prelevarea probelor de la locul de realizare a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale;
– urmareste derularea lucrarilor de montaj din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei, admitând la plata numai lucrarile realizate si corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
– cere executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, dupa caz, sistarea executiei, demontarea sau refacerea lucrarilor de montaj executate necorespunzator, numai in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
– transmite proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, privind neconformitatile, neconcordantele ivite pe parcursul executarii lucrarilor de montaj aferente;
– verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 95/1995 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
– avizeaza in numele investitorului / utilizatorului activitatea pe linie financiara, de verificare si decontare a lucrarilor de montaj executate, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari de montaj dotari tehnologice industriale privind stadiile fizice realizate;
– urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor de montaj a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate pentru remedierea unor lucrari constatate ca necorespunzatoare;
– urmareste existenta si respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale;
– participa la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de executie si dispune masuri pentru efectuarea de catre executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale a tuturor verificarilor de calitate
stabilite de normele tehnice;
– preia documentele de la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale si proiectant si completeaza catrea tehnica a montajului dotarii tehnologice industriale respective cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
– urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale si preda terenul detinatorului acestuia.

c. La receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale:
– participa la receptia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;
– urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

5 Comments on "Diriginte santier DTI"

 1. Florin Muresan-Grecu | 16 mai 2015 at 17:26 | Răspunde

  Viorel, sa inteleg ca ti-ai luat diploma de astfel de diriginte de santier?
  Nu pot decat sa te felicit si sa-ti doresc sa ai cat mai multi clienti multumiti de serviciile tale.

 2. Felicitari si nu uita sa mai postezi pe blog „chestii” interesante!

 3. Buna ziua,
  Aveti un model de referat al dirigintelui de santier DTI?
  Am cautat peste tot, dar nu este decat pentru diriginti ISC.
  Multumesc.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*